Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Fizyka Medyczna - kierunek zamawiany 2011-2015
Strona główna Wydziału

Program stypendialny


Aktualności


 • NOWY KOMUNIKAT O STYPENDIACH! PDF Icon

  Ogłoszenia o stypendiach w semestrze letnim 2013/14

 • Lista stypendialna VII semestr PDF Icon
  Lista stypendialna IX semestr PDF Icon

  Stypendia dla kierunku fizyka medyczna przewidziane są od I semestru I roku nauki. Na II stopniu maksymalna liczba stypendystów to 15 osób. Zgodnie z ogólnymi warunkami wsparcia finansowego, wykorzystującego fundusze europejskie, liczba beneficjentów każdego programu stypendialnego nie może przekraczać 50% liczby aktualnie (dany rok, stopień i kierunek studiów) studiujących.

  Stypendia są przyznawane na okres 5 m-cy (jeden semestr). Stypendialna lista rankingowa dla pierwszego semestru studiów II stopnia uwzględnia średnią ze studiów I stopnia i wynik egzaminu wstępnego.

  Warunkiem otrzymania wsparcia w na następnych semestrach jest uzyskanie wpisu na nowy semestr.

  Listy rankingowe kolejnych semestrów sporządzane są w oparciu o wyniki zakończonego semestru.

  Jak powstają listy stypendialne? Czy można się odwołać, jeżeli czyjegoś nazwiska nie ma na takiej liście? Jakie warunki formalne trzeba spełnić aby uzyskać stypendium?

  Lista została utworzona wg kryteriów wymienionych w regulaminie - pod uwagę brano rekrutacyjny wskaźnik stypendialny, na który składały się:

  1. Oceny maturalne (suma) z trzech przedmiotów: matematyka, fizyka i chemia;
  2. Ewentualne uczestnictwo w olimpiadach przedmiotowych (j.w.) - stopień centralny (200 lub 300 dodatkowych punktów)
  3. Ewentualne uczestnictwo w olimpiadzie "Diamentowy Indeks" AGH (przedmioty j.w.) - stopień trzeci (100 lub 200 dodatkowych punktów).

  Oceny maturalne były skalowane w skali 0 - 200 punktów. Jeżeli ktoś zdawał tylko poziom podstawowy lub oba poziomy to ocena była prostą sumą. Jeżeli ktoś zdawał tylko na poziomie rozszerzonym to uzyskana ocena (R) służyła do wygenerowania oceny z poziomu podstawowego (P) według wzoru P = (R-30)*2; dla R w zakresie 30-80. (P=0; P=100.) Ocena byłą sumą P+R (identycznie jak podczas rekrutacji na studia).

  Listy rankingowe są sporządzone w kolejności alfabetycznej i obejmują 30 osób dla kierunku fizyka techniczna i 35 osób dla kierunku fizyka medyczna. Stypendia te będą mogły być wypłacone pod warunkami:

  1. Osoba podjęła studia - odebrała indeks, złożyła ślubowanie;
  2. Złożyła odpowiednie dokumenty:
   • deklaracja przystąpienia do projektu (z datą rozpoczęcia studiów na naszym wydziale - na danym stopniu),
   • zgoda na przetwarzanie danych,
   • oświadczenie stypendialne,
   • podanie o stypendium wraz z numerem konta bankowego

  W przypadku, jeżeli jakaś osoba z opublikowanej listy nie spełnia wyżej wymienionych warunków zostanie ona usunięta z listy.

  Osoby, które nie znalazły się na liście mimo, że - ich zdaniem - wartość ich rekrutacyjnego wskaźnika stypendialnego przekroczyła podane wartości progowe mogą odwołać się do Zarządzającego Projektem, prodziekana Andrzeja Lendy wysyłając wiadomość na adres: lenda@ftj.agh.edu.pl w celu ustalenia terminu spotkania (rozmowy). W liście proszę podać "swoje" kalkulacje rekrutacyjnego wskaźnika stypendialnego.

  Listy stypendialne dla drugiego (i wyższych) semestru studiów sporządzane są w trybie określonym jednoznacznie w regulaminie. Kalendarium ewentualnych reklamacji zostanie podane przy wywieszeniu listy.

  Czy w przypadku przerwania studiów (rezygnacja, złe postępy, przypadek losowy) muszę zwracać pobierane wcześniej stypendium?

  Nie. Nie ma takiego rygoru. Wydział i fundatorzy stypendiów okazują beneficjentom pomocy stypendialnej daleko idące zaufanie. Prosimy o docenienie tego gestu.

  Dokumenty do pobrania

  • deklaracja przystąpienia do projektuPDF Icon
  • regulamin przyznawania stypendium w ramach kierunku zamawianegoPDF Icon
  • oświadczenie stypendialne - studia pierwszego stopnia (dla osób, które nie wypełniły go na etapie rekrutacji)PDF Icon
  • oświadczenie stypendialne - studia drugiego stopnia (dla osób, które nie wypełniły go na etapie rekrutacji)PDF Icon
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych (dla osób, które nie wypełniły jej na etapie rekrutacji)PDF Icon
  • wniosek o przyznanie stypendiumPDF Icon

  Listy przyznanych stypendiów


   Semestr   10/11   11/12   12/13   13/14 
   Zima 10/11         
   Lato 10/11   Lista       
   Zima 11/12   Lista       
   Lato 11/12   Lista   Lista     
   Zima 12/13     Lista     
   Lato 12/13     Lista   Lista   
   Zima 13/14       Lista   
   Lato 13/14       Lista   Lista 
   Zima 14/15         Lista 
   Lato 14/15         


  Objaśnienia tabeli:

  Wiersze:   np. Zima 10/11 - semestr jesienno-zimowy roku akademickiego 2010/11

  Kolumny: np. 11/12 - studenci, którzy rozpoczeli naukę 1 października 2011

  Szare pole - okresy niefinansowane  KL  agh  UE

  Strona główna Uczelni