Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Fizyka Medyczna - kierunek zamawiany 2011-2015
Strona główna Wydziału

Wdrożenie nowych programów nauczania


Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej wprowadza nowe programy nauczania dla kierunku fizyka medyczna (studia II stopnia) od marca 2011 r.

Kształcenie fizyków medycznych prowadzone jest przy ścisłej współpracy z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest ono ukierunkowane na wykorzystanie promieniowania jonizującego i niejonizującego w diagnostyce i terapii medycznej, jak również zastosowanie informatyki w medycynie. Program studiów obejmuje ogólne przygotowanie z przedmiotów ścisłych i technicznych, wybranych przedmiotów medycznych oraz przedmiotów specjalistycznych takich jak dozymetria promieniowania jonizującego i niejonizującego, radiochemia i radiofarmakologia, medycyna nuklearna, grafika komputerowa (obrazowanie), metody (systemy) komputerowe w medycynie i in.

Chcielibyśmy, aby nabór w 2011 r. na kierunek fizyka medyczna obejmował do 30 osób rocznie.

Wdrożenie przygotowanego programu poparte zostanie analizami, hospitacjami oraz ekspertyzami zewnętrznymi pod katem przydatności rynkowej. Swoistym novum będzie ocena prac magisterskich na wspieranych kierunkach pod kątem zdolności ich wdrożenia w praktyce.KL  agh  UE

Strona główna Uczelni