Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Fizyka Medyczna - kierunek zamawiany 2011-2015
Strona główna Wydziału

Staże


Staże Staże zawodowe - jako podstawowa forma nabycia niezbędnego do późniejszej pracy zawodowej doświadczenia - odbywają się w ośrodkach badawczych oraz w firmach, dających szanse na późniejsze zatrudnienie. Szczegółowa lista instytucji jest dostępna u Koordynatora kierunku. Dopuszczamy zgłaszanie przez zainteresowanych studentów własnych propozycji odbycia stażu w określonej instytucji. Taki "własny" wybór musi uzyskać akceptację Zespołu Zarządzającego projektem. Każdy staż musi trwać 12 tygodni - 480 godzin pracy, planując staż należy więc uwzględnić ewentualne dni ustawowo wolne od pracy i inne przerwy w jego odbywaniu.
Pierwotnie, projekt przewidywał zorganizowanie staży zawodowych dla (maksymalnie - przy wypełnieniu założeń liczbowych naboru) 32 studentów; ta liczba została zwiększona (przy korekcie umowy w 2012) do 42. Wykorzystując pewne nadwyżki finansowe projektu, w latach 2011-2014 zorganizowano dla obu kierunków aż 51 staży. W lutym 2015 Instytucja Pośrednicząca (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju), odpowiadając na postulaty studentów, wyraziła zgodę na zorganizowanie - dla "nowych" kandydatów, ale ściśle według obowiązujących w latach 2011-2014 warunków - dodatkowych staży (maksymalnie 16).
Zgodnie z regulaminem stażowym (patrz poniżej), stażysta po zakończeniu stażu przedkłada koordynatorowi danego kierunku raport, zawierający zakres obowiązków, kalendarium czasowe stażu i rodzaj prowadzonych prac.
Rekrutacja na staże zawodowe studentów II stopnia studiów 2015 Tak jak w latach poprzednich, konieczne jest przeprowadzenie procedury kwalifikacyjnej, która pozwoli wyłonić stażystów spośród studentów fizyki technicznej i fizyki medycznej. Zasady kwalifikowania na staże uwzględniają zapisy zawarte w opisie projektu oraz uwagi zgłoszone przez zainteresowanych. Osoby zainteresowane odbyciem stażu proszone są o zapoznanie się z zasadami przyznawania staży oraz z regulaminem zawierającym spis wymaganych dokumentów, które musza zostać u koordynatorów kierunków.


STAŻYŚCI w roku 2011STAŻYŚCI w roku 2012STAŻYŚCI w roku 2013STAŻYŚCI w roku 2014wyniki kwalifikacjiI w roku 2015
UWAGI:
- jako pisemna deklaracja udziału w projekcie może byc traktowane złożone wczesniej o¶wiadczenie o udziale w stażu
- o¶wiadczenie o przetwarzaniu danych osobowych nie musi być składane powtórnie
- o¶wiadczniee o nie pozostawaniu w stosunku zatrudnienia - nie ma formularza, proszę napisać takie o¶wiadczenie samodzielnie i podpisać
- NIP3 - formularza nie trzeba wysyłać do Urzędu Skarbowego


WYNIKI KWALIFIKACJI w roku 2011


Szczegółowe zasady przyznawania stypendium stażowego w ramach projektu "Teraz Fizyka. Nowe formy kształcenia bliżej pracodawcy"

Regulamin stażu studenckiego organizowanego w ramach projektu POKL 04.01.02 "Teraz fizyka. Nowe formy kształcenia bliżej pracodawcy" dla studentów kierunków fizyka medyczna i fizyka techniczna Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo - Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Kwestionariusz osobowyKL  agh  UE

Strona główna Uczelni