Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Fizyka Medyczna - kierunek zamawiany 2011-2015
Strona główna Wydziału

Poprawa wyposażenia biblioteki i specjalistycznych pracowni


Ponieważ skuteczna edukacja wymaga odpowiednich pomocy naukowych, dlatego organizatorzy projektu zaplanowali doposażenie biblioteki wydziałowej w aktualne podręczniki z zakresu fizyki medycznej, głównie anglojęzyczne. Wydane zostaną także specjalistyczne publikacje obejmujące swą tematyką zagadnienia przedstawiane na zajęciach z przedmiotów kierunkowych.

Zmodernizowane i doposażone zostaną pracownie studenckie z radiochemii, radiometrii, dozymetrii promieniowania jonizującego i niejonizującego oraz fizyki ciała stałego.KL  agh  UE

Strona główna Uczelni